Súkromné údaje

Rešpektujeme Vaše súkromie a zaväzujeme sa ho chrániť. Uznávame Vašu potrebu vhodnej ochrany a správy osobných informácií o ktorých sa dozvedáme o Vás počas návštevy našich stránok alebo počas obchodovania s nami. Tieto zásady ochrany osobných údajov Vám umožňujú vedieť, ako používame a chránime tieto informácie.

Osobné informácie

Ak požadujete službu alebo informácie, zadávate objednávku, obchodujete s nami, posielate nám e-maily, zasielate spätnú väzbu alebo sa zúčastňujeme na fóre podpory, možno od Vás budeme musieť požiadať osobné informácie.

1. Ktoré údaje spracovávame a odkiaľ tieto údaje dostávame?

Uchovávame a spracovávame nasledujúce osobné údaje: názov vašej spoločnosti, vaše firemné adresy, firemnú e-mailovú adresu, firemnú webovú stránku, firemné telefónne a faxové číslo, daňové identifikačné číslo (DIČ), číslo EORI, identifikačné číslo (IČO), meno vašej kontaktnej osoby, osobnú e-mailovú adresu, telefónne čísla, mená skype, štátnu príslušnosť a dátum narodenia

Môžeme tiež ukladať nasledujúce údaje: údaje o objednávke, údaje týkajúce sa plnenia zmluvných záväzkov, údaje o reklame a predaji, údaje z registrov, údaje o súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami.

2. Prečo a na akom právnom základe spracovávame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s pravidlami ochrany údajov:

 • na splnenie zmluvných záväzkov (§ 6 ods. 1b (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon“]):
  Spracovanie vašich údajov (osobné údaje, oddiel 4 (2) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona je nevyhnutné na spracovanie transakcií s vami.Tiež požadujeme tieto údaje na implementáciu zmlúv, ktoré sme uzavreli s vami, ako aj na vykonanie vašich objednávok a kontaktovanie vás z času na čas.
 • dodržiavať zákonné povinnosti (§ 6 ods. 1c GDPR a podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona)
  Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, spracovanie sa uskutoční iba v súlade s účelmi uvedenými vo vyhlásení o súhlase av rozsahu dohodnutom v nich. Každý daný súhlas môže byť kedykoľvek zrušený s budúcim účinkom (napríklad môžete namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové a propagačné účely, ak už nebudete súhlasiť so spracovaním v budúcnosti).
 • chrániť oprávnené záujmy (§ 6 ods. 1f GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona):
  Ak bude potrebné spracovať vaše údaje nad rámec podmienok stanovených v zmluve, aby sme chránili legitímne záujmy našich a tretích strán, potom sa takéto spracovanie môže uskutočniť.
 • V priebehu súdneho konania.

3. Kto má prístup k Vašim údajom?

V rámci našej organizácie dostanú vaše údaje dodávatelia, vedúci zamestnanci alebo zamestnanci, ktorí ich vyžadujú, aby spĺňali zmluvné, zákonné a regulačné povinnosti a chránili legitímne záujmy. Spoločnosti spracúvajúce údaje, ktoré konajú v našom mene (najmä poskytovatelia služieb IT a back-office a poskytovatelia servisných liniek), dostanú Vaše údaje, ak ich vyžadujú pre poskytovanie príslušných služieb. V súlade s tým sú všetky spoločnosti spracúvajúce údaje zmluvne zaviazané uchovávať Vaše údaje dôverne a spracovávať ich iba v súvislosti s poskytovaním služieb.

Našej materskej spoločnosti a jej pridruženým spoločnostiam môže byť poskytnutý prístup k Vašim osobným údajom, ak existuje zmluvná, zákonná alebo regulačná povinnosť tak urobiť alebo je dôvodom ochrana legitýmnych záujmov.

4. Ako dlho uchovávame Vaše dáta?

Počas celého obdobia obchodného vzťahu (od začiatku až po realizáciu až do ukončenia zmluvy) a mimo nej v súlade s právnymi predpisymi týkajúcimi sa úschovy a archivácie údajov. Tieto sú uvedené okrem iného v:

Slovenský obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskroších predpisov (ObchZ)
Zákon č. 395/2002 o archívoch a registroch a iných osobitných predpisoch

Zákonné archivačné lehoty sa musia brať do úvahy počas retenčného obdobia dát a v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) môžu napríklad v určitých prípadoch trvať až 10 rokov.

5. Práva na ochranu osobných údajov máte nárok na:

Kedykoľvek máte právo

 • prístupu, opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania vašich uložených údajov
 • namietať proti spracovaniu vašich údajov
 • prenosu dát, ako je uvedené v ustanoveniach zákona o ochrane údajov

Kontrolór osobných údajov je:

PROCAM - Software, Systems & Services k. s. so svojou aktuálnou adresou:
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Slovensko

Nebudeme Vám posielať informácie, ak o ne nepožiadate, alebo sa domnievame, že tieto informácie budú prospešné Vašim obchodným potrebám. Ak nechcete dostávať ďalšie informácie, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a požiadať o odstránenie zo zoznamu kontaktov. Nebudeme poskytovať informácie, ktoré Vás osobne identifikujú tretej strane bez Vášho súhlasu, s výnimkou potreby spracovania Vašich požiadaviek.

Niektoré oblasti našich webových stránok sú chránené heslom alebo vyžadujú, aby ste získali licenciu na produkty spoločnosti Procam Software. V ďalších vybraných oblastiach našich webových stránok môžeme požiadať poskytnutie základných informácií pred prístupom do tejto oblasti. Ak sa rozhodnete nezaregistrovať a neposkytnúť tieto informácie, stále môžete používať väčšinu našich webových stránok. Nebudete však môcť pristupovať k oblastiam, ktoré vyžadujú registráciu.

Ak máte sťažnosti, môžete podať sťažnosti na úrad pre ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk

Používanie cookies na webových stránkach

Súbory cookie sú malé súbory umiestnené na pevnom disku, ktoré umožňujú stránkam identifikovať vás. Používanie súborov cookie je bežnou praxou na mnohých webových stránkach. Ak povolíte napríklad miestu, aby si zapamätal prihlasovacie meno alebo heslo, stránka umiestni súbor cookie do vášho počítača. V počítači môžeme umiestniť súbory cookie, ktoré nám umožňujú identifikovať vás. Môžeme použiť súbory cookie na meranie návštevnosti webu, ponúkanie určitých služieb a prispôsobenie vašej návštevy. Ak však nechcete prijímať súbory cookie, alebo chcete dostávať upozornenia o ich umiestnení, váš prehliadač vám to môže povoliť.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich údajov je naším najvyšším problémom. Naším stanoveným cieľom je vykonať všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby naše spracovanie údajov bolo vykonávané bezpečným spôsobom a na spracovanie vašich osobných údajov tak, aby boli chránené pred prístupom neoprávnených tretích strán.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto pravidlá kedykoľvek bez upozornenia.

Spätná väzba na webové stránky

Ak máte otázku alebo pripomienku k webovej lokalite Procam, obráťte sa na nášho správcu webu.

Podmienky používania

Materiály na tejto webovej stránke sú poskytované iba na informačné a obchodné účely. Stiahnutím akéhokoľvek materiálu z lokality súhlasíte s určitými zmluvnými podmienkami. Podrobné informácie nájdete v našich Podmienkach používania.