Podmienky pouzivania

Tieto podmienky pouzivania aplikované na webovej stránke PROCAMu www.procam-software.com a všetky pridružené stránky prepojené na túto web stránku (ďalej len, PROCAM webová stránka). Webová stránka vrátane všetkých informácií, dokumentov, komunikácií, súborov, textov, grafík, softwarov a produktov, ktoré stránka obsahuje (ďalej len "materiály"), dostupné pre vaše použitie, ktoré bude doložené v tomto dokumente vopred a akékoľvek zmeny v tomto dokumente budú občasne prevedené PROCAMom (ďalej len "Podmienky") a je to majetkom PROCAMu.

Pri pouzivania tejto webovej stránky potrebujete povolenie na základe podmienok na sťahovanie, inštalovanie alebo použitie materiálov.

Tie materiály, ktoré sú k dispozícii na sťahovanie z tejto stránky a ktoré sú tiež podmienené povolením licenčnej zmluvy konečného užívateľa ("licenčná zmluva"). Licenčná zmluva prevažuje nad podmienkami. Určité materiály tretej strany budú môcť byť stahnuté z tejto stránky len na základe licenčnej zmluvy medzi vami a treťou stranou ("zmluvy tretej strany"). PROCAM nie je stranou, na ktorú sa vzťahujú zmluvy tretej strany a záväzky PROCAMu voči vám a voči tretím stranám sú obmedzené na základe práva vzdania sa a obmedzenia záväzkov v zmienených podmienkach. Týmto súhlasíte, že nebudete inštalovať, mať prístup, používať alebo sťahovať materiály, pokým si neprečítate a nebudete odsúhlasiť s podmienkami platnej licenčnej zmluvy.

Podmienky

PROCAM môže tieto podmienky ukončiť bez upozornenia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, záleží na vzťahu s vami alebo s inou treťou stranou. Na základe ukončenia okamžite zanikajú aj všetky garantované práva. Okrem toho, v prípade, ak tak rozhodneme na základe nášho vlastného uváženia, a ak nedodržíte ktorékoľvek z podmienok, vyhradzujeme si právo ukončiť prístup na túto stránku a konať na základe nášho uváženia tak ako považujeme za vhodné. Každá doba splatnosti, ktorá sa zachová na základe podmienok zmluvy bude riadne dodržaná..

Odvolanie

Týmto ste poučení a súhlasíte, že materiály vám poskytnuté nie sú v žiadnom prípade oprávnením. Všetky oprávnenia vyjadrujú alebo zahŕňajú, vrátane ale nie obmedzene obsahujúce oprávnenia obchodovania, presnosť obsiahnutych informácií, vhodnosť v konkrétnych prípadoch, integračný systém, názov, bez neoprávneného zásahu akejkoľvek tretej strany s ohľadom na materiály alebo akékoľvek iné služby súvisiace s materiálmi sú vyslovene zakázané čo platí v plnom rozsahu zákona. Nebude vydané žiadne oprávnenie alebo zastúpenie, ktoré by zaručovali, aby materiály spĺňali vaše požiadavky, že prevádzka materiálov nebude prerušená alebo sa tam nebude nachádzať chyba alebo akékoľvek iné závady v materiáloch, ktoré by mali byť opravené. Ďalej, nebude udelené žiadne oprávnenie alebo zastúpenie týkajúce sa použitia alebo výsledkov použitia materiálov alebo vhodnosti materiálov. žiadna ústna ani písomná informácia alebo rada akoukoľvek osobou alebo právnickou osobou nie je predmetom vyhotovenia oprávnenia alebo akýmkoľvek spôsobom nezvyšuje možnosti tohoto oprávnenia.

Obchodné značky & logá

Obchodné značky, značky služieb a logá sú používané a vystavené v materiáloch a sú registrovanými a neregistrovanými obchodnými značkami a servisnými značkami PROCAMu a iných. Všetky ostatné registrované a neregistrované obchodné značky použité v materiáloch sú vlastníctvom ich vlastníkov. Nie ste oprávnení a nedisponujete žiadnymi právami používať ktorúkoľvek obchodnú značku PROCAMu, ako aj servisnú značku alebo logo použité alebo vystavené v materiáloch bez výslovného písomného povolenia, ktoré je vopred vydané PROCAMom. V prípade, že obdržíte povolenie, ktoré vám vydá PROCAM musia byť všetky obchodné značky riadne označené symbolom hneď na začiatku textu v každej vytlačenej alebo elektronickej podobe a komunikácii, vrátane reklamy, propagácie, balenia, technickej dokumentácie, predaja a marketingu spolu s označením produktu. Okrem toho musia byť tieto značky zapísané do zoznamu, označené a uvádzané ako majetok PROCAMu v poznámke pod čiarou na konci správy.

Návrhy užívateľa

Žiadne nápady, materiály, počítačové kódy, informácie alebo iné správy, ktoré navrhnete alebo pošlete na webovú stránku PROCAMu sa nebudú považovať za tajné a nebudú sa na ne vzťahovať vlastnícke práva. Najmä tie informácie, nápady a materiály, ktoré poskytnete v rámci skvalitnenia produktu PROCAMu systémom hlasovania alebo v inom fóre na tejto webovej stránke nebudú považované za vlstníctvo alebo považované za utajené. Všetky takéto materiály sa stávajú výhradným a exkluzívnym majetkom PROCAMu, ktorý má nárok takýto materiál využívať na akékoľvek účely bez obmedzenia alebo kompenzácie.

Práva vlastníctva & autorské práva

Záujmy autorských práv ako aj vlastníckych práv týkajúce sa všetkých materiálov sú spravované PROCAMom a jeho dodávateľmi a sú chránené zákonmi a  ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Súhlasíte, že nebudete používať, kopírovať, znovu publikovať, snímať, zasielať, určovať, distribuovať, oprávňovať, realizovať, sťahovať, vysielať, prenajímať, požičiavať, predávať, meniť, ďalej registrovať, spätne opravovať alebo vytvárať druhotné úpravy z materiálov, okrem tých, ktoré sú vyslovene tu povolené. Neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov môže byť napadnuté zákonmi, zákonmi o obchodných značkách, zákonmi vzťahujúcich sa na súkromie a publikovanie, nariadeniami komunikácie a štatutárnymi alebo inými aplikovanými zákonmi, pravidlami alebo nariadeniami čo môže viesť k občianskej zodpovednosti a/alebo pokute.

Prepojenia na naše stránky

Webová stránka PROCAMu môže byť spojená aj s inými stránkami, ktoré nie sú pod kontrolou PROCAMu. Nenesieme zodpovednosť za konanie, ktoré by narušilo vaše súkromie alebo bezpečnosť pri využívaní ktorejkoľvek inej webovej stránky, v ktorej nemáme zastúpenie alebo oprávnenie používania iných stránok a materiálov, ku ktorým máte prístup cez linky alebo iné referencie z tejto stránky. Všetko podniknete na vlastné riziko. Prítomnosť prepojení (links) na stránky, ktoré nepatria stránkam alebo materiálom PROCAMu neobsahujú prehlásenie, že PROCAM súhlasí a akceptuje zodpovednosť za obsah alebo použitie týchto stránok alebo materiálov. PROCAM zmieňuje produkty a služby tretej strany na informačné účely. PROCAM nedoporučuje, aby ste registrovali produkty alebo služby tretej strany.

Prístup k častiam, ktoré sú bezpečné

PROCAM môže niektoré časti webovej stránky obmedziť, aby boli využívané len oprávnenými užívateľmi. Prístup a používanie častí webovej stránky sú chránené heslom a/alebo sú zabezpečené obmedzením, aby ich využívali len autorizovaní užívatelia. Jednotlivci bez oprávnenia, ktorí sa pokúsia o prístup na stránky, môžu byť stíhaní pokutou, niesť občiansku zodpovednosť.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

PROCAM ALEBO JEHO DODÁVATELIA ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ AJ KEBY SA JEDNALO O AKÚKOľVEK TEÓRIU ALEBO ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE KvôLI AKÉMUKOľVEK PRIAMEMU, NEPRIAMEMU, ZVLÁŠTNEMU INCIDENTU ALEBO NÁSLEDNÉMU POŠKODENIU AKÉHOKOľVEK DRUHU VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, NÁKLADY NA SPROSTREDKOVANIE SUBSTITUČNÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB, POŠKODENÍ, STRÁT NA ZISKU, STRÁT ÚSPOR, STRÁT ÚDAJOV, NÁKLADOV, POPLATKOV ALEBO VÝDAJOV AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO POVAHY VZNIKNUTÉ ALEBO VZŤAHUJÚCE SA NA PODMIENKY ZMLUVY, WEBOVÚ STRÁNKU PROCAMU A MATERIÁLY TÝMTO POSKYTOVANÉ.

Všeobecné ustanovenia

PROCAM nevydal žiadne vyhlásenie, že materiály sú vhodné na ich využívanie. Akákoľvek reklamácia vzťahujúca sa na materiály bude riadená a spracovaná v súlade so zákonmi Rakúska s výnimkou dohovoru OSN o zmluvách týkajúcich sa medzinárodného predaja výrobkov. Kompetentný súd vo Viedni, v Rakúsku vynesie rozsudok, ktorý vyhovie akejkoľvek žiadosti, činnosti alebo postupu na základe akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré by prípadne mohli vzniknúť v spojitosti s podmienkami tejto zmluvy alebo mimo nej. Miesto súdneho konania je Viedeň, v Rakúsku. V prípade, že jedno z ustanovení podmienok tejto zmluvy je neplatné alebo právne nezúčinné, nemá žiadny vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Ustanovenia, ktoré nie sú platné a účinné budú nahradené platnými a účinnými ustanoveniami, ktoré čo najpodrobnejšie popíšu obchodné zámery zmluvných strán, ktoré vyhlásili ustanovenia za neplatné a neúčinné.

Kontakt

V prípade potreby ďalších informácií alebo žiadosti o povolenie na reprodukciu častí materiálov, kontaktujte priamo:

PROCAM Software, Systems & Services k.s.
Kopčianska 10 / Poschodie 8 / Top č. 923, SK-851 01 Bratislava - Slovakia
T + 421 2 2102 5034
Alebo mailom na adresu: management(at)procam-software.sk